ស្ត្រីម្នាក់ត្រូវឃាតកររិតកនិងវាយរហូតដល់ស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាម សង្ស័យរំលោភមិនបានសំរេចសំលាប់បំបិតមាត់


No comments:

Post a Comment