អ្នកជិះម៉ូតូធំបើកលឿនដូចហោះវ៉ាគេវ៉ាឯង វ៉ាក់អែជាមួយឡានក្រុងបុកដាច់ខ្លួនជាពីរមើលគួរអោយរន្ធត់


No comments:

Post a Comment