ពោធិ៍សាត់៖បុរសមានប្រពន្ធរួចហើយម្នាក់តណ្ហាដល់កំរិតឃើញមេគោគេចងចោលទំនងពេកចាប់រំលោភហើយម្ចាស់គេទាន់ចាប់ប្រគល់អោយប៉ូលីស


No comments:

Post a Comment