កំពង់ចាម៖ស្រវឹងស្រាបើកមុងចូលទៅប៉ងរំលោភកូនក្រមុំគេ តែប៉ះម្តាយកូនក្រមុំស្រែកផ្អើលភូមិ


No comments:

Post a Comment