ក្មេងស្រីសិស្សសាលាជាគ្រីស្ទាន៣នាក់ ត្រូវបានគេសំលាប់ដោយកាត់ក្បាលយកទៅដាក់នៅមុខព្រះវិហារសាសនាមួយកន្លែង

No comments:

Post a Comment