បាត់ដំបង៖ នាងស្មានថាប្តី ទាល់តែបានសំរេចទើបដឹងថាមិនមែនប្តី គឺប្តីកំពុងស្រវឹងដេកជិត តាមពិតពូខ្លួនឯងសោះអ្នករំលោភ


No comments:

Post a Comment