សូមស៊ែរចំពោះបងប្អូនដែលមានទូរទឹកកកក្នុងផ្ទះ!! បុរសម្នាក់ស្លាប់ឆេះខ្លោចដោយសារលើករំកិលទូរទឹកកកឆ្លងចរន្តផ្ទុុះហ្គេសរទូរទឹកកក


No comments:

Post a Comment